Kontrola jakosti

Kontrola jakosti je základním úkolem systému analýzy. Tento systém systém byl do podmínek mlýny Delta Pankrác zpracován VŠCHT, Technická 3/ 5, Praha 6. Systém analýzy je souhrnem vzájemně propojených organizačních, technických a ekonomických postupů zajišťujících efektivní řízení celého výrobního procesu tak, aby byl vyroben zdravotně nezávadný výrobek.

Ve mlýně je průběžně zajištěna verifikace tak, že jsou určeny kontrolní body na kterých jsou odebírány vzorky pravidelně ke kontrole. Jedná se o kontrolu kvality jak před vlastním mletím tak i o kontrolu hotových výrobků. Tento systém ( HACCP ) funguje v naší firmě již od roku 1998. Veškeré laboratorní rozbory jsou prováděny pomocí přístroje Inframatic 8600. Jedná se o rychlý analyzátor využívající metodu blízké infračervené reflektanční spektrofotometre. Je používán k analýze hlavních komponentů v zrninách měřením reflektance světla od vzorku při specifických vlnových délkách v blízké infračervené oblasti spektra.

Příprava vzorků je prováděna za použití mlýnků Perten Instruments. Měření nevyžaduje žádné chemikálie ani vážení vzorků, proto je tato technika NIR bezpečná, rychlá a jednoduchá